Motoryka

Nasi zawodnicy podlegają fachowej opiece trenerów Fizjoworld, a co za tym uczęszczają na zajęcia motoryczne. Na obecnym etapie ontogenezy najważniejsze jest, aby dzieci rozwijały się prawidłowo. Na podstawie przeprowadzonych badań każdy z zawodników otrzymuje zestaw ćwiczeń korygujących oraz wzmacniających, natomiast trenerzy skupiają się na rozwoju funkcjonalnym organizmu zawodników. Poniżej przypominamy nad czym, a także w jakim celu pracują chłopcy na zajęciach motorycznych. 

Jeśli chciałbyś podyskutować o wynikach Twoich testów lub wykonać je dodatkowo,

Skontaktuj się z Fizjowrold:

Łukasz Romanowski: 502-761-548

https://www.fizjo-world.pl/kontakt

 

RAPORT DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ

Biomechaniczna diagnostyka została stworzona dla oceny postawy ciała ze szczególnym naciskiem na funkcjonalną pracę kończyn dolnych. Analiza otrzymanych informacji stanowi test przesiewowy, który weryfikuje czy należy skierować dziecko na dalsze, bardziej wnikliwe badania jak również umożliwi stworzyć programy korygujące.

Chód jest serią cyklicznych, naprzemiennych ruchów kończyn i tułowia powodujących przemieszczanie ciała do przodu. Odpowiedni wzorzec chodu składa się z powtarzających się po sobie faz przeniesienia oraz podoporu opierających się na ciągłej utracie oraz odzyskiwaniu dynamicznej stabilizacji

Płynny i stabilny ruch możliwy jest dzięki dobremu aparatowi podporowemu stopy, który nie tylko amortyzuje ale i przenosi obciążenia na wyższe segmenty ciała jak kolana czy kręgosłup. Właściwe obciążanie części stopy w trakcie cyklu chodu wpływa na jej ukształtowanie oraz późniejsze funkcje podporowe wykorzystywane w trakcie bardziej dynamicznych, trudniejszych aktywności jak bieganie czy skoki.

FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEM

Ocena funkcjonalna za pomocą testu FMS (Functional Movemental System) polega na wykonaniu baterii testów fizycznych oceniających: ruchomość stawów, koordynacje mięśniowo-nerwową, stabilności lokalnej i funkcjonalnej, słabych ogniw łańcucha kinematycznego oraz jakości wykonania prawidłowych wzorców ruchowych. Głównym rezultatem testu jest przede wszystkim ocena ryzyka wystąpienia kontuzji oraz sugestia kierunków funkcjonalnych ćwiczeń korygujących.

STATYCZNA ANALIZA POSTAWY CIAŁA:

USTAWIENIE ŁOPATEK

KRZYWIZNY KRĘGOSŁUPA

KOLANA

STAWY SKOKOWE

DYNAMICZNA ANALIZA STABILIZACJI KOŃCZYN DOLNYCH

W przypadku diagnostyki funkcjonalnej dziecka, właściwszym narzędziem do oceny jest próba dynamiczna. Dziecko w swojej codziennej aktywności częściej jest w ruchu niż stoi, statycznie obciążając kończyny dolne. W naszej analizie korzystamy ze zmodyfikowanego testu „up and go” zakładającego trzykrotne przejście przez diagnozowane dziecko dystansu trzech metrów. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić jakość lokomocji i dynamicznej stabilizacji głównych stawów w obrębie kończyn dolnych.

STATYCZNA ANALIZA WYSKLEPIENIA STOPY

Stopy noworodka są płaskie co spowodowane jest wypełniającą podeszwę miękką tkanką tłuszczową, a małe zaawansowanie procesów kostnienia wyklucza istnienie łuków poprzecznego i podłużnego. Czynnikiem kształtującym stopę dziecka jest obciążenie kończyn podczas chodzenia.

W wieku 3 – 4 lat zaznacza się wklęsłość podeszwowa, a w 6 roku życia zaznaczone są już oba luki które ulegają dalszemu szybkiemu rozwojowi do około 8 roku życia. Poprzez ocenę podoskopową stóp możemy określić kierunek ich rozwoju oraz tendencje do przeciążania aparatu podporowego. Ocena odcisku stopy widzianej na podoskopie polega na:

  • analizie uzyskanego obrazu i porównanie go z wzorcami stopy prawidłowej
  • na ocenie strategii stabilizacyjnych w staniu jednonóż i ich wpływ na wyższe segmenty ciała.

 

źródło: https://www.fizjo-world.pl/